O nas

Pryncypia

Religio

Patria

Scientia

Amicitia

 

Deklaracja ideowa:

Nawiązując do idei filomackich i filareckich oraz najlepszych tradycji polskich korporacji akademickich, Korporacja Akademicka „Magna-Polonia” przyjmuje następujące zasady:

  1. Religio – korporant żyje wiarą chrześcijańską i w swoim postępowaniu kieruje się nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego.
  2. Patria – korporant jest świadomy obowiązku działania dla dobra wspólnego i podejmuje odpowiedzialność za losy Rzeczypospolitej.
  3. Scientia – korporant dąży do pogłębiania swej wiedzy i wszechstronnego rozwoju.
  4. Amicitia – fundamentem Korporacji jest przyjaźń, Korporacja łączy swych członków na całe życie.

Zasady Deklaracji Ideowej K! Magna-Polonia: Religio, Patria, Scientia i Amicita, można interpretować jako szczególnej wagi „dobra-cele”. Okres czynnej działalności w Korporacji w czasie studiów to czas głębszego uświadomienia sobie wagi tych dóbr oraz podjęcia próby intensywnego rozwoju duchowego i intelektualnego w grupie osób podobnie postrzegających świat. Dążenie do realizacji tych zasad, choć w różny sposób wyrażane, jest widoczne w ideałach filomackich i tradycjach korporacyjnych od początku XIX-ego wieku. Dlatego ich urzeczywistnianie w K! Magna-Polonia odbywa się przy zachowaniu wypracowanych w przeszłości form organizacyjnych.

Zasada Religio wskazuje na wiarę jako najważniejsze i najbardziej podstawowe dobro. Rzeczywistość, o której wiara nam mówi, jest warunkiem właściwego rozumienia i realizowania wszystkich innych zasad. Ważnym elementem życia prawdziwego chrześcijanina winno być pogłębianie znajomości i zrozumienia wiary oraz pogłębianie jej przeżywania w wymiarze osobistym i społecznym. Wiara stanowić ma locus communis – miejsce, w którym wszyscy zgodnie się znajdujemy i z którego czerpiemy jako z najważniejszego źródła.

Zasada Patria nawiązuje do naszych wspólnych korzeni, do tradycji i przeszłości, które stanowią o wartości każdego narodu i każdego państwa. Ojczyzna stanowi miejsce realizacji naszego życia w określonej wspólnocie i kulturze, w konkretnym „tu i teraz”. Pamiętając o tym, że każdym zachowaniem tworzymy współczesny obraz naszego kraju, powinniśmy rozwijać postrzeganie Ojczyzny w kategoriach dobra wspólnego, rzetelności i odpowiedzialności.

Zasada Scientia służy podkreśleniu, że solidnie i rzetelnie odbywane studia mają przygotować każdego z nas do życia zawodowego. Korporanta powinno cechować dążenie do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, nieustanna praca nad sobą oraz nauka krytycznego i samodzielnego myślenia. Element dopełniający zasadę scientia stanowi również formacja w zakresie rozwijania w sobie wartości estetycznych, w szczególności poprzez aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym.

Zasada Amicita mówi o tym, że chcemy być dla innych i z innymi. Przypomina, że tylko we wspólnocie, w gronie prawdziwych przyjaciół, możemy w pełni się zrealizować. Przyjaźń między nami jest wymagająca, oparta na solidarności i gotowości służenia sobie pomocą. Przyjaźń ta opiera się na wspólnych poglądach i wartościach, które nas jednoczą i dzięki którym nie jesteśmy bezpłodnie skoncentrowani na sobie nawzajem.

Statut Magna Polonii