Więcej o nas

Dbając o rozwój duchowy i intelektualny naszych członków raz w tygodniu organizujemy dyskusje lub warsztaty. Poruszamy na nich zagadnienia religijne i filozoficzno-etyczne, polityczne, społeczne i ekonomiczne.

Za cel stawiamy sobie nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także wyrabianie postawy odpowiedzialności za dobro wspólne i za drugiego człowieka. Chcemy być ludźmi o otwartych umysłach (podobnie jak Filomaci i Filareci, do których tradycji nawiązujemy).

Pamiętając, że studia to ostatnie lata młodości, organizujemy regularnie spotkania towarzyskie, mające charakter barwnych biesiad, ze starodawnymi obyczajami studenckimi. Organizujemy również wakacyjne eskapady. W ubiegłym roku byliśmy w Tatrach; na tym jednak nie koniec!!!

Korporacje akademickie są stowarzyszeniami studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Swoimi korzeniami sięgają czasów średniowiecznych. Pochodzący z tych samych okolic studenci tworzyli wówczas na Uniwersytetach tzw. nationes (nacje). Członkowie określonej nacji nosili odróżniające ich od reszty stroje, posiadali własne zwyczaje i obrzędy. Z biegiem czasu nacje przekształciły się w ziomkostwa, a te w początkach XIX wieku we współczesne korporacje. Pierwsze polskie korporacje powstawały w okresie zaborów na uniwersytetach w Berlinie, Wrocławiu, Wiedniu, Dorpacie, Rydze i Petersburgu. Najstarszą z nich założyli w 1828 r. w Dorpacie przybyli z Litwy Filomaci i Filareci. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. stare korporacje przeniosły siedziby do Polski, a ruch korporacyjny rozpowszechnił się we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich. Powstało wtedy około 200 nowych korporacji, różniących się tradycjami, zwyczajami oraz poglądami ideowymi. Po wojnie z przyczyn politycznych odtworzenie ruchu korporacyjnego było niemożliwe, choć przedwojenni członkowie korporacji przez cały ten okres utrzymywali żywe towarzyskie kontakty i podtrzymywali korporacyjną tradycję. Sytuacja zmieniła się dopiero po 1989 r. Obecnie działa w Polsce kilkanaście korporacji. 

Korporacja Magna-Polonia została założona 13 III 1920 roku w Poznaniu i w decydującym stopniu przyczyniła się do rozwoju ruchu korporacyjnego w naszym mieście w XX-leciu międzywojennym. Przez jej szeregi przewinęły się dwie setki studentów, którzy dali początek pięciu innym korporacjom. Naszymi członkami było wiele zasłużonych dla naszego miasta osób: profesorowie Uniwersytetu, działacze społeczni, politycy, adwokaci i lekarze. Polonusem był też także rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu ks. Kazimierz Rolewski, którego proces beatyfikacyjny trwa w Rzymie od 1965 roku. 

Dzięki staraniom śp. Zygfryda Kordusa, przedwojennego korporanta MP – 13 III 2004 r., a więc w 84. Rocznicę Powstania, Korporacja Akademicka Magna-Polonia została reaktywowana. Po zaledwie półrocznej działalności Korporacja liczyła około 25 członków, głównie studentów prawa, medycyny i informatyki. Na dzień dzisiejszy Korporacja liczy jeszcze więcej członków i nie ustaje w swoich działaniach, co wymiernie prowadzi do wzrostu liczby członków w K!